Kommunen ga garanti til Tungtvannskjellerbygging

Kommunen ga garanti til Tungtvannskjellerbygging

I et hasteinnkalt ekstraordinært kommunestyremøte tirsdag besluttet Tinn kommunestyre å gi en garanti på 7 millioner kroner til Norsk industriarbeidermuseum for å komme igang med byggingen.
Lokalhistorie
Publisert : 23.06.2020 11:29
Sist oppdatert : 23.06.2020 11:51
Prosjektets mål er at Tungtvannskjelleren i Hydrogenfabrikken på Vemork skal synliggjøres som et kulturminne av internasjonalt format, og skape en unik formidlingsplattform for overlevering av krigs- og industrihistorie til dagens og framtidige generasjoner.
Samtidig skal kulturminnet Hydrogenfabrikken være et viktig element i å legge til rette for en god forvaltning av verdensarven, og være en ressurs for kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping gjennom bærekraftig og kreativ bruk, med særlig fokus mot turisme. Det nye museumsbygget vil gi oss mulighet til å formidle den spennende lokale krigshistorien der aksjonen på Vemork faktisk fant sted.
Telemark fylkeskommune er initiativtager og har i prosjektfasen vært prosjekteier. Prosjektet ble formelt overlevert Norsk Industriarbeidermuseum 28. mars 2017.

Per 15.09.2019 hadde prosjektet et samlet budsjett på 60 000 000 kroner. Per samme dato er det bevilget til sammen 52 600 000 kroner til prosjektet. Prosjektet er et spleiselag, der Kulturdepartementet og Klima og miljødepartementet med hhv 11 millioner hver, og de resterende statlige midlene i finansieringsplanen 20 millioner
 
Behov for ytterligere finansiering ble klart etter anbudsrunden.
Sweco Norge AS har gjennomført tilbudskonkurranser for utførelsesentrepriser knyttet til bygging av vernebygget over Tungtvannskjelleren.
For de tekniske entreprisene elektro, rør og ventilasjon kom det inn flere tilbud for hver enkelt entreprise og endelige tilbudssummer var lavere enn budsjettert.
For bygg- entreprisen er dessverre situasjonen annerledes med kun en tilbyder og en tilbudssum vesentlig over budsjettet. Selv om man under forhandlingene har klart å redusere tilbudssummen med over 4 millioner kroner, ligger prosjektets totale kostnadsramme vesentlig over budsjettet.
Budsjettet etter gjennomført tilbudskonkurranser viser nå en samlet kostand på 76,8 millioner.
Prosjektet har imidlertid vurdert at det er mulig å utsette enkelte arbeider inntil finansiering er på plass, men likevel få bygget et fungerende vernebygg over Tungtvannskjellerruinen.

Dermed har man søkt Riksantikvaren om 7 millioner i ekstra midler for å sikre til oppstart av byggeprosjektet. Men riksantikvaren kan ikke love midler før seinere på året. Dermed blir kommunen bedt om en garanti, noe man enstemmig besluttet å gjøre.

Kommunestyrets vedtak går ut på:
Tinn kommune gir etter anmodning fra NIA en garanti for finansiering av prosjektet 
«Jakten på tungtvannskjelleren – Hydrogenfabrikken på Vemork» med 7 mill. Garantien gis med forbehold om 
fylkesmannens godkjenning. 
Garantien gjelder inntil annen finansiering er på plass, og innebærer ingen ytterligere forpliktelser for Tinn kommune.
 Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS